Algemene voorwaarden

Voorwaarden Klimpark21

Op reserveringen bij Klimpark21 zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Om uw veiligheid te garanderen dient u voordat u het park betreedt akkoord te gaan met de volgende regels.

Toepasselijkheid

Zodra men Klimpark21 betreedt, aanvaardt men het reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van Klimpark21 gegeven aanwijzingen op te volgen.

Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt Klimpark21 zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gehouden.

Onder "Klimpark21" wordt in dit reglement tevens begrepen het klimparcours, de horecagelegenheid, de skateboardbaan, en de fietsenstalling.

Betaling, boeking en annulering

Verplaatsen van de activiteit kan tot 48 uur vooraf, kosteloos worden gedaan.

Annuleringen tot 10 personen: Wij restitueren geen geld bij minder deelnemers. Annuleringen voor groepen vanaf 10 personen tot 7 dagen voorafgaand aan de activiteit kan er per deelnemer geannuleerd worden. Het minimum aantal betalende deelnemers is 10.

Annuleringen kinderfeestjes: Wij restitueren geen geld bij minder deelnemers.

Toegang en verblijf

Het park is vrij toegankelijk, betreden van het klimparcours is slechts toegestaan met een geldig entreebewijs.

Entreebewijzen zijn uitsluitend geldig tijdens de op het entreebewijs vermelde datum en tijdens de bij de kassa vermelde klim- en openingstijden. Klimpark21 is bevoegd de klim- en openingstijden te wijzigen.

Kinderen jonger dan 13 jaar mogen het park uitsluitend onder doorlopend toezicht en begeleiding van een volwassene (tenminste 18 jaar oud) betreden.

Klimpark21 is bevoegd (een) gedeelte(n) van het klimparcours te sluiten, zonder tot enige vergoeding aan haar bezoekers gehouden te zijn.

Auto´s dienen te worden geparkeerd op het parkeerterrein nabij de moestuinen, (brom)fietsen dienen te worden geplaatst in de fietsenstalling.

Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Bezoekers dienen in het park gevonden voorwerpen af te geven aan de medewerkers van Klimpark21.

Veiligheid

Klimpark21 is gerechtigd bezoekers van wie zij vindt of vreest dat zij de orde, rust en/of veiligheid binnen het park verstoren, de toegang te ontzeggen zonder dat Klimpark21 tot enige vergoeding is gehouden.

Bezoekers van het park dienen de instructies en aanwijzingen van de medewerkers van Klimpark21 strikt op te volgen.

Betreden van het klimparcours is uitsluitend toegestaan voor personen van tenminste 1.30 meter.

Betreden van het klimparcours is uitsluitend toegestaan na het volgen van een klim- en veiligheidsinstructie verzorgd door een instructeur van Klimpark21.

De deelnemer dient na het volgen van de klim- en veiligheidsinstructie en vóór het betreden van het klimparcours een ondertekend inschrijfformulier te overhandigen aan de instructeur. Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar, dient het inschrijfformulier te worden ondertekend door zijn (meerderjarige) begeleider. Tijdens het betreden van het klimparcours draagt de deelnemer een klimgordel. De klimgordel is te allen tijde gezekerd aan een veiligheidslijn.

De deelnemer dient het ter beschikking gestelde materiaal uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor het is verstrekt. De deelnemer dient eventuele gebreken per direct te melden aan een medewerker van Klimpark21. De deelnemer mag geen wijzigingen aanbrengen in het ter beschikking gestelde materiaal en/of dit materiaal aan anderen in gebruik geven zonder de voorafgaande toestemming van een medewerker van Klimpark21. De deelnemer stelt Klimpark21 zo spoedig mogelijk op de hoogte van verlies of beschadiging van het materiaal. Direct na het verlaten van het klimparcours overhandigt de deelnemer het ter beschikking gestelde materiaal aan een medewerker van Klimpark21 in dezelfde staat waarin hij het in ontvangst heeft genomen.

Tijdens het betreden van het klimparcours mag de deelnemer geen zaken bij zich dragen welke naar het oordeel van de medewerkers van Klimpark21 een gevaar opleveren voor de deelnemer of andere personen, hieronder zijn in elk geval begrepen sieraden (lange oorbellen, kettingen en armbanden), camera´s en mobiele telefoons.

Tijdens het betreden van het klimparcours dient de deelnemer stevig schoeisel te dragen. De deelnemer draagt lange haren in een staart.

Een bezoeker voor wie het betreden van het klimparcours een verhoogd (gezondheids-)risico met zich mee kan brengen doordat hij niet in een goede conditie verkeert of een (medische) beperking heeft, dient hiervan vooraf melding te maken bij een medewerker van Klimpark21.

Een bezoeker die onder invloed is van verdovende middelen (medicijnen, alcohol, drugs etc.) mag het park niet betreden.

Klachten

Mocht u, ondanks het streven van de medewerkers van Klimpark21 om uw verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken, toch de behoefte voelen een klacht in te dienen, dan kunt u dat doen door middel van een klachtenformulier, te verkrijgen bij de kassa.

Kledingadvies en verplichtingen

Voor klimmen bij Klimpark21 gelden enkele kledingvoorschriften, omdat men via onder andere ziplijnen, klimnetten, de zwevende brug, een vliegende trapeze en de tonnen het parcours aflegt.

Het is verplicht om dichte schoenen te dragen (geen crocs, klompen, slippers of sandalen).

Trek sportieve, makkelijk zittende kleding aan.

Draag lange haren in een staart of knotje.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op via ons contactformulier!

Scroll naar boven
Menu